12kroków

Zasady pracy

Zasady współpracy
przyjęte przez Zespół Prowadzących Warsztaty „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" im. ks. Jana Pałygi w Polsce

 

Zespół nasz współpracuje ze sobą na zasadzie porozumienia niezależnych osób i podmiotów prawnych reprezentowanych przez właścicieli lub przedstawicieli, którzy ustalili w wyniku doświadczenia następujące zasady współpracy:

1. Wymogi rekrutacyjne do zespołu:

a) Zakorzenienie w wierze i Kościele ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia swoim życiem o relacji osobowej z Bogiem w różnych sytuacjach.

b) Doświadczenie własne pracy w Programie 12 kroków (w formie pracy własnej w warsztacie „Wreszcie żyć” lub innej).

c) Wiedza merytoryczna z zakresu pracy z grupami o zróżnicowanym wieku i problematyce przeżyć własnych.

d) Asystentura przy prowadzeniu zajęć przez członka zespołu, co najmniej podczas trwania jednej grupy warsztatowej (obowiązuje od 01.07.2014r.).

*Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem asystentury w naszym Zespole zgłoś swoją kandydaturę przesyłając maila adres: asystenci@12krokow.com.pl

 

2. Zasady formalne co do sposobu prowadzenia zajęć oraz zakresu materiałów

a) Przebieg spotkań:

Na początek i koniec spotkania odbywa się wspólna Modlitwa o Pokój Ducha.
Spotkania warsztatowe trwają dwie godziny (zegarowe) bez przerwy. Warsztat spełnia dwie funkcje:
- przewodnictwa po Programie 12 kroków oraz
- grupy wsparcia.
Prowadzący grupę gospodaruje czasem w ten sposób, by obie funkcje spotkania były spełnione.
W miarę trwania warsztatu grupa staje się grupą wsparcia, w której uczestnicy uzyskują pomoc w osobistych trudnościach dzięki poznaniu i wdrożeniu w życie zasad Programu 12 kroków.

b) Zasady pracy w grupie;
Zasady jakie kierują pracami grupy opierają się na akceptacji, otwartości i rezygnacji z ocen:

  • Każdy mówi tylko w swoim imieniu, za siebie, nie używamy generalizacji

          Np. nie mówi „Tego nie można” lecz „Ja tego nie mogę”
 

  • Szukamy podobieństw, a nie różnic, nie oceniamy

          Zamiast „jak tak można!!” „o, to tak można?”

  • Nie dajemy „dobrych rad”

         Każdy powinien czuć się wolny w wyborze tego co weźmie ze spotkania i co może mu pomóc. Uczymy się brania odpowiedzialności za siebie samego.

  • Zachowujemy anonimowość zasłyszanych spraw i zdarzeń

         Zasada ta daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga otwierać się na grupie.

  • Angażujemy się osobiście w pracę w warsztacie.

         Zaangażowanie obejmuje:
        - niepodzielną uwagę na spotkaniu,
        - takie planowanie czasu pomiędzy spotkaniami aby wykonać zadane prace pisemne
        - przychodzenie na spotkania

  • Zabieramy głos pojedynczo za zgodą prowadzącego

          Zasada ta daje poczucie bezpieczeństwa (każdy ma swój czas), uczy pokory i pozwala koncentrować uwagę

  • Nie dyskutujemy o różnicach konfesyjnych

         Podczas spotkań należy unikać dyskusji na temat konfesyjnych przekonań. Obowiązuje przyzwolenie wzajemne dotyczące różnych stylów i ujęć naszej pobożności.

        Jednakże uczestnicy akceptują jako odniesienie wartościowania naukę teologiczną i społeczną Kościoła Katolickiego.

c) Zasady dotyczące materiałów przekazywanych jako pakiet startowy dla uczestników:

cena: jedna dla całego zespołu

skład pakietu: jeden dla całego zespołu, zawierający:
- Podręcznik /w całości lub wydawany w partiach/
- Płytę „12 kroków do wolności” wydawnictwa Rajmedia
- Płytę „Dekalog” wydawnictwa Rajmedia
- Materiały piśmiennicze
- Teczkę

3. Zasady odpłatności oraz rekrutacji
W zespole prowadzących obowiązuje wszystkich ta sama wysokość opłat za zajęcia (ustalona dla danych warunków lokalowych / miejscowych). Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz (niekomercyjne) wynagrodzenie prowadzących. 
Wszyscy uczestnicy naszego zespołu dokonują rekrutacji na swoje grupy za pośrednictwem serwera w domenie www.12krokow.com.pl oraz korzystają do celów administracyjnych i koordynacyjnych z komórki administracyjnej (nr tel +48 508997275)

4. Zasady dotyczące zastępstw i prowadzenia dodatkowych form pomocy

Poza przypadkami losowymi prowadzący konsultują swoje nieobecności na zajęciach z zespołem i/lub administracją oraz zapewniają zastępstwo z grona osób z zespołu lub innych zaakceptowanych przez zespół, a o zmianach informują grupę z wyprzedzeniem.

Osoby prowadzące warsztat nie prowadzą w czasie jego trwania psychoterapii indywidualnej dla uczestników warsztatu, poza przypadkiem pojedynczych konsultacji.

5. Zasady doskonalenia, wspierania się nawzajem i brania odpowiedzialności za wspólne dzieło

Wszyscy prowadzący współpracujący ze sobą jako zespół ogłoszony w zakładce „ O nas” na stronie www.12krokow.com.pl doskonalą się poprzez: kontynuację rozwoju duchowego i osobistego w programie 12 kroków dla chrześcijan, dbają o kwalifikacje merytoryczne we własnym zakresie i wspierają się nawzajem przekazując zdobytą wiedzę i doświadczenie na spotkaniach superwizyjnych odbywających się dwa razy w miesiącu, angażują się w dzieła inicjowane przez zespół i/ lub uczestników warsztatów, m. in.: rekolekcje, Msze Święte organizowane dla środowiska, dni skupienia i inne;

  

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.