12kroków

Zasady pracy

Zasady współpracy
przyjęte przez zespół osób prowadzących Warsztat „Wreszcie żyć”
zrzeszonych przy Centrum Pomocy Duchowej „Skaryszewska”

Zespół nasz współpracuje ze sobą na zasadzie porozumienia niezależnych osób i podmiotów prawnych reprezentowanych przez właścicieli lub przedstawicieli, którzy ustalili w wyniku doświadczenia następujące zasady współpracy:

1. Wymogi rekrutacyjne do zespołu:

a) Zakorzenienie w wierze i Kościele ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia swoim życiem o relacji osobowej z Bogiem w różnych sytuacjach.

b) Doświadczenie własne pracy w Programie 12 kroków (w formie pracy własnej w warsztacie „Wreszcie żyć” lub innej).

c) Wiedza merytoryczna z zakresu pracy z grupami o zróżnicowanym wieku i problematyce przeżyć własnych.

d) Asystentura przy prowadzeniu zajęć przez członka zespołu, co najmniej podczas trwania jednej grupy warsztatowej (obowiązuje od 01.07.2014r.).

2. Zasady formalne co do sposobu prowadzenia zajęć oraz zakresu materiałów

a) Przebieg spotkań:

Na początek i koniec spotkania odbywa się wspólna Modlitwa o Pokój Ducha.
Spotkania warsztatowe trwają dwie godziny (zegarowe) bez przerwy. Warsztat spełnia dwie funkcje:
- przewodnictwa po Programie 12 kroków oraz
- grupy wsparcia.
Prowadzący grupę gospodaruje czasem w ten sposób, by obie funkcje spotkania były spełnione.
W miarę trwania warsztatu grupa staje się grupą wsparcia, w której uczestnicy uzyskują pomoc w osobistych trudnościach dzięki poznaniu i wdrożeniu w życie zasad Programu 12 kroków.

b) Zasady pracy w grupie;
Zasady jakie kierują pracami grupy opierają się na akceptacji, otwartości i rezygnacji z ocen:

  • Każdy mówi tylko w swoim imieniu, za siebie, nie używamy generalizacji

          Np. nie mówi „Tego nie można” lecz „Ja tego nie mogę”
 

  • Szukamy podobieństw, a nie różnic, nie oceniamy

          Zamiast „jak tak można!!” „o, to tak można?”

  • Nie dajemy „dobrych rad”

         Każdy powinien czuć się wolny w wyborze tego co weźmie ze spotkania i co może mu pomóc. Uczymy się brania odpowiedzialności za siebie samego.

  • Zachowujemy anonimowość zasłyszanych spraw i zdarzeń

         Zasada ta daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga otwierać się na grupie.

  • Angażujemy się osobiście w pracę w warsztacie.

         Zaangażowanie obejmuje:
        - niepodzielną uwagę na spotkaniu,
        - takie planowanie czasu pomiędzy spotkaniami aby wykonać zadane prace pisemne
        - przychodzenie na spotkania

  • Zabieramy głos pojedynczo za zgodą prowadzącego

          Zasada ta daje poczucie bezpieczeństwa (każdy ma swój czas), uczy pokory i pozwala koncentrować uwagę

  • Nie dyskutujemy o różnicach konfesyjnych

         Podczas spotkań należy unikać dyskusji na temat konfesyjnych przekonań. Obowiązuje przyzwolenie wzajemne dotyczące różnych stylów i ujęć naszej pobożności.

        Jednakże uczestnicy akceptują jako odniesienie wartościowania naukę teologiczną i społeczną Kościoła Katolickiego.

c) Zasady dotyczące materiałów przekazywanych jako pakiet startowy dla uczestników:

cena: jedna dla całego zespołu

skład pakietu: jeden dla całego zespołu, zawierający:
- Podręcznik /w całości lub wydawany w partiach/
- Płytę „12 kroków do wolności” wydawnictwa Rajmedia
- Płytę „Dekalog” wydawnictwa Rajmedia
- Materiały piśmiennicze
- Teczkę

3. Zasady odpłatności oraz rekrutacji
W zespole prowadzących obowiązuje wszystkich ta sama wysokość opłat za zajęcia (ustalona dla danych warunków lokalowych / miejscowych). Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz (niekomercyjne) wynagrodzenie prowadzących. 
Wszyscy uczestnicy naszego zespołu dokonują rekrutacji na swoje grupy za pośrednictwem serwera w domenie www.12krokow.com.pl oraz korzystają do celów administracyjnych i koordynacyjnych z komórki administracyjnej (nr tel +48 508997275)

4. Zasady dotyczące zastępstw i prowadzenia dodatkowych form pomocy

Poza przypadkami losowymi prowadzący konsultują swoje nieobecności na zajęciach z zespołem i/lub administracją oraz zapewniają zastępstwo z grona osób z zespołu lub innych zaakceptowanych przez zespół, a o zmianach informują grupę z wyprzedzeniem.

Osoby prowadzące warsztat nie prowadzą w czasie jego trwania psychoterapii indywidualnej dla uczestników warsztatu, poza przypadkiem pojedynczych konsultacji.

5. Zasady doskonalenia, wspierania się nawzajem i brania odpowiedzialności za wspólne dzieło

Wszyscy prowadzący współpracujący ze sobą jako zespół ogłoszony w zakładce „ O nas” na stronie www.12krokow.com.pl doskonalą się poprzez: kontynuację rozwoju duchowego i osobistego w programie 12 kroków dla chrześcijan, dbają o kwalifikacje merytoryczne we własnym zakresie i wspierają się nawzajem przekazując zdobytą wiedzę i doświadczenie na spotkaniach superwizyjnych odbywających się dwa razy w miesiącu, angażują się w dzieła inicjowane przez zespół i/ lub uczestników warsztatów, m. in.: rekolekcje, Msze Święte organizowane dla środowiska, dni skupienia i inne;

  

Copyright © 12 KROKOW - Warsztaty rozwoju duchowego.